6 Mayıs Pazar / 6 May Sunday

15.00
bomontiada ALT önü
Buluşma Noktası / Meeting Point

Coal-black Pohjan Neito

Canan Yücel Pekiçten
5’

Fince yazılmış ilk opera olan ve Kalevala destanından esinlenen Pohjan Neito operasındaki, güzelliği şeffaflıkla bir başka deyişle hem var hem yok oluşla özdeşleştirilen Pohjan Neito karakterinden esinlenen eser, bir video projesi ve şiir ile karşımıza çıkıyor.

Kone Foundation’a teşekkürler

Inspired by the Pohjan Neito character,  in the first opera written in the Finnish language, whose beauty is identified with transparency, in other words, by being almost non-existent, the work questions the idealized female prototype through a video and a poem.

Thanks to Saari Residence

Konsept, Koreografi & Performans
Concept, Creation & Performance
Canan Yücel Pekiçten

Video Tasarımı
Video Design
Metin Çavuş

Kamera Camera
Canan Yücel Pekiçten, Soetkin Verstegen

Ses Tasarımı Sound Design
Etem Kaplan

Fotoğraf Photography
Soetkin Verstegen

Karşılaşmalar Encounters

Dilek Üstünalan
22’

Kontak doğaçlamanın göze görünür formları içinde, bariz olmayan ama dikkatini veren gözlere görünen, bedenlerde hissedilen farklı karşılaşmalar arıyoruz. Farklıların bir araya gelme hallerinin peşine düştük. Her yeni karşılaşmada sil baştan, büsbütün buluşulabilir mi?

Her biri farklı türde karşılaşmaları ve bunların nasıl buluşmalara evrildiklerini deneyimleyen kısa performans parçacıklarını, hareketli bir sergiyi izler gibi, karşılaştığınız anda ve mekanda, istediğiniz açıdan ve yakınlıktan izleyebilirsiniz.

Amongst diverse forms of Contact Improvisation, we are looking to create subtle encounters that can only be seen by attentive eyes or felt in the bodies. We’re after different instances of coming together. Is it possible to take each encounter as a fresh beginning and a total meeting?

Audience can observe bits of performances consisting of unique encounters and how they evolve into a meeting, as if they are visiting a dynamic exhibition which they can view from any angle or any distance they choos.

Konsept ve Kurgu
Concept and Editing
Dilek Üstünalan

Dansçılar
Dancers
Hakan Demirtürk,  Nilay Arıöz, Beste Demir, Özge Karademir, Arda Saracan, İlayda Türbedar, Dilek Üstünalan

Geçici Körlük Temporary Blindness

Ezgi Bilgin
20’

Duygularının ve düşüncelerinin esiri olarak istemediği bağımlılıklara maruz kalan kadın, yargısız bir şekilde ana odaklanarak dizinlerce hareketi bir araya getirmeyi başarabilir. Kendi başarısı kendini tedavi etme yöntemine dönüşür. Bu sürece, dış çevreden soyutlanan bir beyin, dış çevreyi tarayan gözler, birbirine yapıştırılmış dudaklar ve tıkanmış kulaklar eşlik eder. Önyargılarını affeder ve dönüşüm sürecini başlatır.

Post-travmatik durumların merkezinden doğan imajların, görünmeye engel koyan ilişkilerin yarattığı ruhsal, fiziksel ve duygusal karmaşalar bütünü. Sessizliğin kutlu örtüsünün serildiği ritüellerin yalnızlıkla karşı karşıya durduğu ilişkisizlik durumu.

Bağlılık ya da bağımlılık üzerinden işleyen, belirsizlik içinden beliren fiziksel parçaların bütünü. İzdüşüm. Önyargılarınızı affediyorum. Göreni duyanı düşüneni ve düşünmeyeni anlayarak kendi komplekslerimi affediyorum.

A woman  subjected to addictions of her feelings and thoughts can succeed in bringing together movements in the focusing on the moment. Her own success turns into a way of treating herself. This process is accompanied by an abstracted brain, an outer circumscribing eye, lined gaps, and clogged ears. She forgives prejudices and initiates the transformation process. The images that come from post-traumatic situations become psychological, physical and emotional complexities created by the obstacles of relationships. The irrelevance of the rituals where the sacred veil of silence is unfolded. I forgive your prejudices. I forgive my own complexes by understanding the thoughts and feelings of seeing.

Konsept, Koreografi
Concept, Creation
Ezgi Bilgin

Yaratıcı Dansçılar
Creative Dancers
Ezgi Bilgin, Cemal Acet

Ses ve Müzik Tasarımı
Sound and Music Design
Hasan Ali Dağlı

Work-in-Progress
Bu proje, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Bölümü yüksek lisans tez çalışmasının 20 dakikalık kısmından bir bölüm sunmaktadır.

This project presents a part of Mimar Sinan Fine Arts University Contemporary Dance Department’s master thesis work from 20 minutes.

Baştan Aşağı: Önüm Arkam Sağım SolumFrom top the bottom: My front, back, right and left

Cemal Acet
10’

Erkek egemen toplumun içindeki kültürel bir imajın kadın bedenindeki duruşu. Aynı zamanda kültürel bir form olan zeybek semiyotiklerinden doğan fiziksel dışavurumlar. Taşıdığı yüklerle ayakta durabilen ve toplumsal izlenmelere karşı durup kolektif cinsiyet ayrımına karşı sessiz söylemler. Farkında olup bir şeyler yapmaya çalışsalar da sistem tarafından sürekli etkisiz hale getiriliyor, ne kadar çaba gösterilse de olumlu bir son yaşayamıyor, sistem içinde yaşamaya devam ediyorlar. Arınmak, aklanmak zorunda bırakılan tüm istismarlara karşı başkaldıran kadınlara.

Bu proje, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Bölümü yüksek lisans tez çalışmasının 10 dakikalık kısmından bir bölüm sunmaktadır.

The location in the female body of the cultural images created in the male dominant society. Physical expressions arise from zeybek semiotics, a cultural form. Standing up with the loads carried and standing silent against social monitoring and collective gender discrimination. Bodies that are constantly made ineffective by the system can not constitute a positive end no matter how hard they try. To all women who rebel against all exploits, who are forced to always.acquit themselves.

This project presents a part of Mimar Sinan Fine Arts University Contemporary Dance Department’s master thesis work from 10 minutes.

Konsept, Koreografi
Concept, Creation
Cemal Acet

Yaratıcı Dansçılar
Creative Dancers
Gülce Su Gümüş

Ses ve Müzik Tasarımı
Sound and Music Design
Hasan Ali Dağlı

Dekor Tasarımı
Decor Design
Sebahattin Alaca

Dikine Vertical

Metehan Kayan, Umut Sevgül
20’

Konsept, Performans
Concept, Performance
Metehan Kayan, Umut Sevgül

İkili,  hareket araştırmaları sırasında fiziksel koparılma, değişim ve adaptasyon ana başlıkları üzerinden;  mimari özne olan bedende derinleşmeyi amaçlar. İnşa, yaşam, yıkım ve yeniden inşanın makro ve mikro boyutlarına odaklanır.
Göçer olmak ya da yerleşik olmak. İkame etmek ya da kaçak görülmek.  Alanı ölçme, pay etme ve büyüyeceği yönü belirleme. İki düzlem ve bir boyut üzerinden  bedene koşulan fiziksel problemlere denklem arayışı. Proje, çalışma aşamasındadır.

The two, through movement research with the guidelines of physical detachment, change and adaptation, aims to go deeper with the body as an architectural subject. The piece focuses on the macro and micro aspects of construction, life, demolition, and reconstruction.

Being unsettled or settled. To be perceived as resident or to run away..  Measuring, distributing and assessing the direction of growth of space.. Seeking an equation to the physical problems imposed on body that is placed between two planes and one dimension.The project is a work in progress.                                       

‘’4’’

Fırat Kuşçu
15’

work-in-progress

Fırat Kuşçu, 4’te Leonardo da Vinci’nin “Vitruvius Adamı” çiziminde olduğu gibi, kaynağını Vitruvius’un “Mimarlık Üzerine On Kitap” adlı kitabında tanımladığı oran/simetri kavramından esinlenmektedir. Oran, orantı, simetri, asimetri ve orantısızlık kavramlarını bedeni merkez alarak incelemekte, kendi tasarladığı oranlar ve simetriler dünyasını bizlerle paylaşmaktadır.

work-in-progress

In 4, Fırat Kuşçu is inspired by the concept of proportion/symmetry, which Vitruvius describes in his book “Ten Books on Architecture”, as in Leonardo da Vinci’s “Vitruvius Man” drawing. He analyzes the concepts of ratio, proportion, symmetry, asymmetry and disproportionality as he centers the body while sharing the world of proportion and symmetry that he has created.

Konsept, Koreografi ve Performans
Concept, Choreography and Performance
Fırat Kuşçu

Fotoğraf ve Grafik Tasarım
Photo and Graphic Design
Fırat Kuşçu

Bomonti'de İki Ses Yürüyüşü Two Sound-Walk in Bomonti

Eylül F. Akıncı, Özgül Akıncı, Murat Güneş
15’

Uygulama, Konsept
Implementation, Concept
Murat Güneş, Özgül Akıncı, Eylül F. Akıncı

Bomonti’de İki Ses Yürüyüşü, üç sanatçının Bomonti çevresinde, ayrı zamanlara ait, yer yer kesişen çeşitli deneyimlerinden yola çıkan bir yarı-hayali ses yapıtıdır.

Yapıt kapsamında, üç sanatçının Bomonti’de farklı zamanlardaki yaşam deneyimlerinden yola çıkarak ayrı ayrı yazdıkları günlüklere hem kendileri hem de diğerleri tarafından müdahale edilmesiyle orijinal metinlerin farklı versiyonları oluşturuldu. Otobiyografik öğelerden ve mekanlarla ilintili anılardan oluşan üç başlangıç metnine Eylül F. Akıncı’nın belirlediği bir dizi dramaturjik yönerge doğrultusunda yapılan müdahalelerle dokuz ayrı metin elde edildi. Bu metinler seslendirilecek, çeşitli dijital ve analog ses manipulasyonu ve sentezi yöntemleriyle dönüştürülerek birer ses yapıtı haline getirilecek ve her bir sanatçının ürettiği altışar dakikalık ses yapıtları bir araya getirilerek toplamda on sekiz dakikalık bir ses yapıtı ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkacak yapıt, sesi performatif bir araç olarak kullanarak hem bellek hem de şehir/mekan ile yakın temas kurmayı amaçlamaktadır.

Two Soundwalks in Bomonti is a semi-imaginary sound work based on the intersecting life experiences of two artists around the Bomonti neighborhood of İstanbul in different times.The work encompasses separately written journal entries by the artists based on their experiences in the neighborhood, and variations created through interventions on each original text by the respective artists. The four original texts comprising autobiographical accounts and memories related to specific places were subjected to interventions producing a total of six texts. These texts will be individually recorded as audio and transformed through a variety of digital and analog sound manipulation and synthesis methods to become separate sound works, and will be brought together into a ten to fifteen minute composite. The work aims to use sound as a performative tool to address issues related to memory and urban space.

Manyetizma Deneyleri Experiments on Magnetism

Nursev Irmak Demirbaş
15’

Kuvvetleri görünür kılmak, manyetizma ile yerçekiminin ilişkisi, manyetizmanın uzaktan etki potansiyeli ve bunun sahnede yarattığı anlamlar üzerine bir iş.

A work on making invisible forces visible, a research on relation between gravitational and magnetic forces, potentials of action at a distance and their meanings on stage.

Proje Tasarımcısı
Project Designer
Nursev Irmak Demirbaş

Oyuncu
P
erformer
Nursev Irmak Demirbaş

Fotoğraf
Photography
Aytek Alkaya

Makina Machine

Volkan Ergen
20’

Makinaya dokunmak
Hareket halindeki dişlilere temas etmek
Durdurmaya teşebbüs etmek
Makinanın istemsiz karşı gelişi
Sizi tehlikeye atışı

Volkan Ergen’in icra esnasında kendi uzvuna dışarıdan bir temas halinde oluşturduğu tepki, bir makinanınkine benzetilebilir, etten bir makina size çok zarar veremez ama siz onun akışını bozabilir, oluşturduğu seslere katılabilir yada durdurmaya çalışabilirsiniz. İcracı ve dinleyiciyi karşı karşıya getiren bu performans bir çeşit otorite kurban ilişkisini-çelişkisini hedef almaktadır, performans süreci boyunca durmayacak olan müzikçiyi sadece izleyebilir yada müdahale edebilirsiniz, makinanın karşılık verme potansiyeli taşıdığını unutmayarak.

Touching the machine
Contacting the moving gears attempting to stop it
The involuntary resistance of the machine
The machine threatening you

Volkan Ergen’s reaction to something touching his extremity during the performance can be likened to the reaction of a machine: a machine made of flesh cannot harm you that much, but you can disturb its flow, join its sounds or try to stop it. Putting the performer and audience against each other, this piece is targeting a type of authority-victim relationship-contradiction; you can just watch or interfere with the musician who will not stop throughout the performance, but keep in mind the potential of the machine to respond.